Pandey, Mrigrendra Raj. 2022. “स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for Timely Transformation of the Health Sector}”. Nepal Public Policy Review 2 (1):489-93. https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48689.