Pandey, M. R. (2022). स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for timely transformation of the health sector}. Nepal Public Policy Review, 2(1), 489–493. https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48689