Paudel, M. (2022). हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावनाहरू {Our electoral system and prospects for reform}. Nepal Public Policy Review, 2(1), 459–488. https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48688