(1)
Joshi, S. M. नेपाली भाषा, कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास {Protection and Development of Nepali Language, Art and Cultural Heritage}. Nep. Pub. Pol. Rev. 2022, 2, 495-499.