(1)
Pandey, M. R. स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for Timely Transformation of the Health Sector}. Nep. Pub. Pol. Rev. 2022, 2, 489-493.