[1]
Joshi, S.M. 2022. नेपाली भाषा, कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास {Protection and development of Nepali language, art and cultural heritage}. Nepal Public Policy Review. 2, 1 (Oct. 2022), 495–499.