[1]
Pandey, M.R. 2022. स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for timely transformation of the health sector}. Nepal Public Policy Review. 2, 1 (Oct. 2022), 489–493. DOI:https://doi.org/10.3126/nppr.v2i1.48689.