Mishra, M., Shrestha, K., Sagar, V. and Amatya, R. (2017) “Performance of hybrid solar-biomass dryer”, Nepal Journal of Environmental Science, 5, pp. 61–69. doi: 10.3126/njes.v5i0.22717.