Mishra, M., Shrestha, K., Sagar, V., & Amatya, R. (2017). Performance of hybrid solar-biomass dryer. Nepal Journal of Environmental Science, 5, 61–69. https://doi.org/10.3126/njes.v5i0.22717