(1)
Mishra, M.; Shrestha, K.; Sagar, V.; Amatya, R. Performance of Hybrid Solar-Biomass Dryer. Nep J Environ Sci 2017, 5, 61-69.