(1)
Palikhey, A.; Kohar, D. K.; Shrivastava, A. K.; Shrestha, J.; Shrestha, L.; Yadav, C. K.; Priyanka, J.; Chaurasia, L.; Chaudhary, D. Adherence to Anti-Tubercular Agents in DOTS Center in Western Nepal. MedS J. Med. Sci. 2022, 2, 6-11.