ढकाल Dhakal म. M., and ढकाल Dhakal म. M. “रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the Interpretation of Rasasutra and Its Meaning}”. Madhyabindu Journal, vol. 6, no. 1, Dec. 2021, pp. 76-83, doi:10.3126/madhyabindu.v6i1.42789.