[1]
ढकाल Dhakal म. M. and ढकाल Dhakal म. M., “रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the interpretation of Rasasutra and its meaning}”, Madhyabindu J., vol. 6, no. 1, pp. 76–83, Dec. 2021.