ढकाल Dhakal म. M., & ढकाल Dhakal म. M. (2021). रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the interpretation of Rasasutra and its meaning}. Madhyabindu Journal, 6(1), 76–83. https://doi.org/10.3126/madhyabindu.v6i1.42789