(1)
ढकाल Dhakal म. M.; ढकाल Dhakal म. M. रससूत्रको व्याख्याका मतान्तरहरु र यसको तात्पर्य {Contradictions in the Interpretation of Rasasutra and Its Meaning}. Madhyabindu J. 2021, 6, 76-83.