Editorial Team

PATRON
Prof. Toran Bahadur Karki

ADVISORY BOARD
Suman Katawal
(ebpearls, suman@kathford.edu.np)

Prof. Shyam Bahadur Katawal, Ph.D
(Tribhuban University, shyam.katuwal@gmail.com)

Asst. Prof. Indra Prasad Acharya, Ph.D
(Institute of Engineering, Tribhuban University,
indragb@gmail.com)

EDITOR -IN CHIEF
Madhu Sudan Kayastha, Ph.D
(Tribhuban University, madhusudan@kathford.edu.np)

MANAGING EDITOR
Suvita Jha, Ph.D
(Kathford, suvitajha2005@gmail.com)

EDITORS
Er. Bibek Raj Shrestha
(Kathford, er.bibek@kathford.edu.np)

Er. Prabin Kumar Jha
(Kathford, er.prabin@kathford.edu.np)

Er. Suwas Karki
(Kathford, suwas@kathford.edu.np)

Mr. Neeran Dhaubhadel
(Kathford, neeran.dhaubhadel@kathford.edu.np)