Poudel, Shyam Prasad. 2024. “Samrat Upadhyay’s ‘During the Festival’: A Psychoanalytic-Feminist Exploration of Desire”. Kaumodaki: Journal of Multidisciplinary Studies 4 (1):65-74. https://doi.org/10.3126/kdk.v4i1.64562.