(1)
पौडेल: Poudel स. S. ‘बन्धनबाट मुक्ति’ कथामा सीमान्तीयता र बुढ्यौली व्यवस्थापन {Marginalization and Old Age Management in the Story ’Freedom from bondage’}. Kaumodaki J. 2022, 2, 119-130.