घिमिरे Ghimire निमग्ना Nimagna. “नीरवताको सौन्दर्यशास्त्रका आधारमा ‘प्रिय मौनता’ को विश्लेषण {Analysis of ’Priya Maunata’ on the Basis Nirawata’s Beauty of Silence}”. Kaladarpan कलादर्पण 3, no. 1 (June 7, 2023): 87–97. Accessed April 17, 2024. https://nepjol.info/index.php/kaladarpan/article/view/55213.