[1]
भण्डारी Bhandari ख. K., “माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान {Knowledge on menstruation among the girls of secondary school}”, Kaladarpan, vol. 3, no. 1, pp. 107–116, Jun. 2023.