1.
घिमिरे Ghimire दD. नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}. J. TESON [Internet]. 2023 Jan. 25 [cited 2024 Apr. 17];3(1):114-25. Available from: https://nepjol.info/index.php/jteson/article/view/51782