खनाल Khanal र. R. “स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation Process for Student Attendance and Participation in Post-Graduate Level The concern’s Point of View}”. Journal of TESON, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, pp. 101-13, doi:10.3126/jteson.v3i1.51776.