[1]
घिमिरे Ghimire द. D. ., “नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}”, J. TESON, vol. 3, no. 1, pp. 114–125, Jan. 2023.