[1]
खनाल Khanal र. R., “स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation process for student attendance and participation in post-graduate level The concern’s point of view}”, J. TESON, vol. 3, no. 1, pp. 101–113, Jan. 2023.