घिमिरे Ghimire द. D. . (2023) “नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}”, Journal of TESON, 3(1), pp. 114–125. doi: 10.3126/jteson.v3i1.51782.