घिमिरे Ghimire दिनेश Dinesh. 2023. “नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}”. Journal of TESON 3 (1):114-25. https://doi.org/10.3126/jteson.v3i1.51782.