खनाल Khanal राजेन्द्र Rajendra. 2023. “स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation Process for Student Attendance and Participation in Post-Graduate Level The concern’s Point of View}”. Journal of TESON 3 (1):101-13. https://doi.org/10.3126/jteson.v3i1.51776.