घिमिरे Ghimire द. D. . (2023). नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}. Journal of TESON, 3(1), 114–125. https://doi.org/10.3126/jteson.v3i1.51782