खनाल Khanal र. R. (2023). स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation process for student attendance and participation in post-graduate level The concern’s point of view}. Journal of TESON, 3(1), 101–113. https://doi.org/10.3126/jteson.v3i1.51776