(1)
घिमिरे Ghimire द. D. . नेपाली भाषाको अक्षर व्यवस्था र कक्षा नौको ‘नेपाली’ पाठयपुस्तकको शब्दभण्डार {Nepali Alphabet and Vocabulary of Grade 9 ’Nepali’ Textbook}. J. TESON 2023, 3, 114-125.