(1)
खनाल Khanal र. R. स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी उपस्थिति र सहभागिताको मूल्याङकन प्रक्रियाप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण {Evaluation Process for Student Attendance and Participation in Post-Graduate Level The concern’s Point of View}. J. TESON 2023, 3, 101-113.