(1)
अर्याल Aryal प. P. P. दनुवारी र नेपाली भाषाका शब्दवर्गको तुलना {Comparison of Word Classes of Danuwari and Nepali Languages}. J. Bhuwanishankar 2022, 1, 138-152.