1.
Dhakal W. तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा. JFAC [Internet]. 2023 Nov. 30 [cited 2024 Jul. 12];5(1):44-5. Available from: https://nepjol.info/index.php/jfac/article/view/60301