Raghubanshi, Swojan. “कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण”. Journal of Fine Arts Campus 5, no. 1 (November 30, 2023): 55–64. Accessed July 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/jfac/article/view/60304.