Dhakal, Wenkatesh. “तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा”. Journal of Fine Arts Campus 5, no. 1 (November 30, 2023): 44–54. Accessed July 21, 2024. https://nepjol.info/index.php/jfac/article/view/60301.