Dhakal, W. “तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा”. Journal of Fine Arts Campus, vol. 5, no. 1, Nov. 2023, pp. 44-54, doi:10.3126/jfac.v5i1.60301.