[1]
S. Raghubanshi, “कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण”, JFAC, vol. 5, no. 1, pp. 55–64, Nov. 2023.