[1]
W. Dhakal, “तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा”, JFAC, vol. 5, no. 1, pp. 44–54, Nov. 2023.