Dhakal, W. (2023) “तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा”, Journal of Fine Arts Campus, 5(1), pp. 44–54. doi: 10.3126/jfac.v5i1.60301.