Raghubanshi, Swojan. 2023. “कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण”. Journal of Fine Arts Campus 5 (1):55-64. https://doi.org/10.3126/jfac.v5i1.60304.