Dhakal, Wenkatesh. 2023. “तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा”. Journal of Fine Arts Campus 5 (1):44-54. https://doi.org/10.3126/jfac.v5i1.60301.