Raghubanshi, S. (2023). कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण. Journal of Fine Arts Campus, 5(1), 55–64. https://doi.org/10.3126/jfac.v5i1.60304