Dhakal, W. (2023). तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा. Journal of Fine Arts Campus, 5(1), 44–54. https://doi.org/10.3126/jfac.v5i1.60301