(1)
Raghubanshi, S. कार्तिक नाँचमा सङ्गीत अन्तर्गत ताल र वाद्य विश्लेषण. JFAC 2023, 5, 55-64.