(1)
Dhakal, W. तवलावादनको क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रतिफल: नेपालको सन्दर्भमा. JFAC 2023, 5, 44-54.