(1)
Dhakal, W. . सङ्गीतमा घराना सम्बन्धी अवधारणा : एक विश्लेषण (The Concept of Gharana in Music: An Analysis). J. Fine Arts Campus 2021, 3, 75-84.