[1]
M. R. Upadhyaya, “समका कवितामा ब्रह्मचिन्तन”, J. Devpt Rev., vol. 8, no. 2, pp. 84–93, Oct. 2023.