Upadhyaya, Mukta Raj. 2023. “समका कवितामा ब्रह्मचिन्तन”. Journal of Development Review 8 (2):84-93. https://doi.org/10.3126/jdr.v8i2.59240.