(1)
Upadhyaya, M. R. समका कवितामा ब्रह्मचिन्तन. J. Devpt Rev. 2023, 8, 84-93.