जोशी Joshi रामचन्द्र Ramchandra. “’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the Story of ’Kidy Ziya Fell in Karnali’}”. Journal of Durgalaxmi 1, no. 1 (May 1, 2022): 208–216. Accessed February 23, 2024. https://nepjol.info/index.php/jdl/article/view/57259.